Tin Tức

Archive for February, 2015

ITIL Service Strategy

Các bài viết liên quan ITIL 2011 Foundation ITIL Service Design ITIL Service Transition ITIL Service Operation ITIL Managing Across the Lifecycle ITIL Continual Service Improvement COBIT 5 Foundation

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

ITIL Service Design

Các bài viết liên quan ITIL 2011 Foundation ITIL Service Strategy ITIL Service Transition ITIL Service Operation ITIL Managing Across the Lifecycle ITIL Continual Service Improvement COBIT 5 Foundation

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

ITIL 2011 CƠ BẢN

TỔNG QUAN ITIL (Thư viện cơ sở hạ tầng CNTT) là tập hợp các best practices về quản lý, cung cấp các dịch vụ CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT. Những best practices này bao gồm tất cả các quy trình quản lý dịch vụ chủ chốt và quy trình chuyển giao dịch vụ, [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

KIẾM SOÁT QUY TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ (SPC)

Bài viết liên quan 5S và Kaizen Lean Manufacturing Six Sigma Yellow Belt Six Sigma Black Belt  Six Sigma Green Belt  Value Stream Mapping Essentials of Effective Project Management  Project Management Professional (PMP)  Poka – Yoke 7 Wastes 7 QC Tools  

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

7 CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Các bài viết liên quan 5S và Kaizen Lean Manufacturing – Quản trị Tinh gọn Six Sigma Yellow Belt – Đai Vàng Six Sigma Black Belt – Đai Đen Six Sigma Green Belt – Đai Xanh Value Stream Mapping – Phân tích Sơ đồ Chuỗi Giá trị Statistical Process Control – Kiểm soát quy trình [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

POKA YOKE – HỆ THỐNG CHỐNG SAI SÓT

Các bài viết liên quan 5S và Kaizen Lean Manufacturing – Quản trị Tinh gọn Six Sigma Yellow Belt – Đai Vàng Six Sigma Black Belt – Đai Đen Six Sigma Green Belt – Đai Xanh Value Stream Mapping – Phân tích Sơ đồ Chuỗi Giá trị Statistical Process Control – Kiểm soát quy trình [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

NỀN TẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN HIỆU QUẢ

Các bài viết liên quan 5S và Kaizen Lean Manufacturing – Quản trị Tinh gọn Six Sigma Yellow Belt – Đai Vàng Six Sigma Black Belt – Đai Đen Six Sigma Green Belt – Đai Xanh Value Stream Mapping – Phân tích Sơ đồ Chuỗi Giá trị Statistical Process Control – Kiểm soát quy trình [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

VSM – LƯU ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ

Các bài viết liên quan 5S và Kaizen Lean Manufacturing – Quản trị Tinh gọn Six Sigma Yellow Belt – Đai Vàng Six Sigma Black Belt – Đai Đen Six Sigma Green Belt – Đai Xanh Statistical Process Control – Kiểm soát quy trình bằng phương pháp sát xuất thống kê Essentials of Effective Project [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

LEAN PRACTITIONER

Các bài viết liên quan 5S và Kaizen Six Sigma Yellow Belt – Đai Vàng Six Sigma Black Belt – Đai Đen Six Sigma Green Belt – Đai Xanh Value Stream Mapping – Phân tích Sơ đồ Chuỗi Giá trị Statistical Process Control – Kiểm soát quy trình bằng phương pháp sát xuất thống kê [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

SIX SIGMA ĐAI XANH

TỔNG QUAN Six Sigma đai xanh làm việc dưới sự giám sát hoặc hỗ trợ của Six Sigma đai đen, có nhiệm vụ phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng trong suốt quá trình của các dự án 6 sigma. Do sự gia tăng khủng hoảng có thể nhìn [...]

Xem Thêm →

Posted in: Course

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 2 12