Tin Tức

Archive for October, 2016

Robert Bosch Engineering & Business Solutions Bảo Vệ Thành Công Chứng Chỉ CMMI ML3

Ngày 06/10/2016 vừa qua, Robert Bosch đã bảo vệ thành công chứng chỉ CMMI mức độ trưởng thành 3. Kết quả đánh giá của Robert Bosch đã được Viện CMMI chấp nhận và được niêm yết trên website của Viện CMMI vào ngày 27/10/2016. Thành công này của Robert Bosch là sự đóng góp của [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →