Tin Tức

Archive for November, 2017

ITIL 2011 Foundation

TIL (Thư viện cơ sở hạ tầng CNTT) là tập hợp các best practices về quản lý, cung cấp các dịch vụ CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT. Những best practices này bao gồm tất cả các quy trình quản lý dịch vụ chủ chốt và quy trình chuyển giao dịch vụ, giới thiệu khái [...]

Xem Thêm →

Posted in: Course

Leave a Comment (0) →