Tin Tức

COBIT 5.0 CĂN BẢN

TỔNG QUAN

Khóa học COBIT Foundation 5.0 bao gồm các thông tin về cấu trúc và nội dung của COBIT 5.0 framework. Nó chỉ ra các lợi ích của framework Quản trị CNTT và giải thích cách thức làm thế nào để hiện thực hóa hiệu quả của Quản trị CNTT. Bên cạnh đó, khóa học cũng giải thích COBIT framework bằng các ví dụ thực tiễn và case study. Khóa học còn chỉ ra các thành phần của bộ COBIT toolkit. Khóa học giúp học viên hiểu rõ việc sử dụng COBIT theo cách logic và dễ hiểu nhất, kiểm tra lại kiến thức của mình bằng cách tiếp cận linh hoạt mang tính tương tác.

Các bài tập thực tiễn tại lớp hỗ trợ học viên tiếp thu nhanh hơn. Thêm vào đó, người học sẽ nắm rõ ý nghĩa thực sự của COBIT bằng cách thực hành COBIT theo các tình huống áp dụng điển hình.

Khóa học còn bao gồm các bài thi thử, chuẩn bị cho học viên lấy Chứng chỉ COBIT Foundation.

THỜI LƯỢNG

3 ngày

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Vào cuối khóa đào tạo, học viên có khả năng:

  • Biết được tầm quan trọng của Quản trị CNTT (IT governance)
  • Biết được những điểm cơ bản của framework kiểm soát
  • Biết được cấu trúc cơ bản và cách sử dụng COBIT 5.0 cũng như framework Quản trị CNTT

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
  • Không có điều kiện bắt buộc, tuy nhiên ưu tiên học viên có trên 5 năm kinh nghiệm IT
  • IT managers, GRC team

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn về Khóa học COBIT 2011 cơ bản cũng như các khóa đào tao khác dành cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ: vn.training@eccinternational.com.

Chương trình COBIT 2011 cơ bản là sự kết hợp giữa phương pháp thuyết giảng, nghiên cứu tình huống và làm bài tập triển khai ứng dụng những cách thức đã được đề cập trong quá trình đào tạo. Những chủ đề dưới đây là trọng tâm của khóa học.

1.Meeting Stakeholder Needs

1.1.Goals Cascade

  • Stakeholder Drivers Influence Stakeholder Needs
  • Stakeholder Needs Cascade to Enterprise Goals
  • Enterprise Goals Cascade to IT-related Goals
  • IT-related Goals Cascade to Enabler Goals

1.2.Governance and Management Questions on IT

2.Covering the Enterprise End-to-end

2.1.Governance Approach

2.2.Governance Enablers

2.3.Governance Scope

2.4.Roles, Activities and Relationships

3.COBIT 5.0 Enablers

3.1.Enabler Dimensions

3.2.Enabler Dimensions

3.3.Enabler Performance Management

4.Separating Governance From Management

4.1.Governance and Management

4.2.Interactions Between Governance and Management

4.3.COBIT 5.0 Process Reference Model

5.The COBIT 5.0 Process Capability Model

6.Mapping of COBIT 5.0 With the Most Relevant Related Standards and Frameworks 

Bài viết liên quan:

Leave a Comment (0) ↓