Tin Tức

ITIL Service Strategy

TỔNG QUAN

Khóa học ITIL Service Strategy cung cấp kiến thức tập trung trong những chủ đề mới và chủ đề được sửa đổi trong ITIL® 2011. Khóa học hướng tới những học viên đang làm việc trong lĩnh vực Service Strategy (SS) , cần những kiến thức sâu rộng hơn về khái niệm, quy trình và các hoạt động liên quan đến trách nhiệm quản lí, làm sao để sử dụng chúng đế cung cấp dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ. Khóa học cũng tập trung vào các khía cạnh quản lý và kiểm soát môi trường điều hành.

THỜI LƯỢNG

3 ngày

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Kết thúc khóa đào tạo, học viên có khả năng:

 • Phân biệt được Vòng đời dịch vụ và Quản lý dịch vụ: Hiểu Vòng đời dịch vụ và các mục tiêu và giá trị kinh doanh cho từng giai đoạn trong vòng đời; hiểu rõ, nhuần nhuyễn “dịch vụ” và có thể giải thích các khái niệm về Quản lý dịch vụ.
 • Diễn giải được nguyên tắc cơ bản của Service Strategy: hiểu các nguyên tắc và hướng dẫn thông dụng mà có ảnh hưởng đến kết quả/ chức năng của quá trình SS.
 • Nhận biết quy trình và chức năng SS: biết được khía cạnh quản lý và giám sát của quá trình SS. Thảo luận về vai trò và trách nhiệm (và mối quan hệ với quy trình Service Management), thách thức, yếu tố thành công và rủi ro với mỗi quy trình. Những quy trình và chức năng:

+ Quản lý chiến lược cho Dịch vụ CNTT

+ Quản lý danh mục đầu tư

+ Quản lý tài chính cho Dịch vụ CNTT

+ Quản lý yêu cầu

+ Quản lý mối quan hệ kinh doanh

 • Giải thích Quản trị SS và Tổ chứ SS: Hiểu được vai trò và ảnh hưởng của quản trị đến việc cung cấp các dịch vụ phù hợp và hiệu quả cũng như các yêu cầu của tổ chức để phát triển chiến lược.
 • Hiểu được kĩ thuật và biết vận hành: hiểu được vai trò của kĩ thuật trong SS và biết khái niệm đó ảnh hưởng lớn như thế nào vào quy trình/chức năng vận hành SS.

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn về Khóa học ITIL Service Strategy cũng như các khóa đào tao khác dành cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ: vn.training@eccinternational.com.

Chương trình ITIL Service Strategy là sự kết hợp giữa phương pháp thuyết giảng, nghiên cứu tình huống và làm bài tập triển khai ứng dụng những cách thức đã được đề cập trong quá trình đào tạo. Những chủ đề dưới đây là trọng tâm của khóa học.

Module 00: Course Introduction

Module 01: Exam Tips

Module 02: Service Management as a Practice Part 1

 • Components of the Service Lifecycle
 • What is a Service?
 • What Comprises Value?
 • What is Service Management?
 • Processes
 • Generic Roles

Module 03: Service Management as a Practice Part 2

 • Purpose & Objectives of Service Strategy
 • Value to the Business
 • Service Strategy Inputs/Outputs
 • SS Challenges, Risks, CSFs

Module 04: Exercise: ITSM and Failure

Module 05: Strategy and Services

 • Deciding a Strategy
 • Four Ps of Strategy

Module 06: Services and Value

 • Service Breakdown
 • Value
 • Utility & Warranty

Module 07: Customers and Service Providers

 • Customer & Service Assets
 • Service Providers

Module 08: Defining Services

 • Steps to Define Services
 • Strategies for Customer Satisfaction
 • KANO model

Module 09: Service Economics

 • ROI
 • The Business Case
 • Business Impact Analysis (BIA)

Module 10: Sourcing Strategies

 • Sourcing Structures
 • Outsourcing
 • Sourcing Governance

Module 11: Strategy Management for IT Services (StM) Part 1

 • Purpose & Objectives
 • Value to the Business
 • Policies/Principles/Basic Concepts
 • Activities

Module 12: Strategy Management for IT Services (StM) Part 2

 • Roles
 • Triggers, Inputs/Outputs & Interfaces
 • Metrics
 • Challenges & Risks

Module 13: Service Portfolio Management (SPM) Part 1

 • Purpose & Objectives
 • Value to the Business
 • Policies/Principles/Basic Concepts Part 1

Module 14: Service Portfolio Management (SPM) Part 2

 • Policies/Principles/Basic Concepts Part 2
 • Activities
 • Roles
 • Triggers, Inputs/Outputs & Interfaces
 • Metrics
 • Challenges & Risks

Module 15: Financial Management (FM) Part 1

 • Purpose & Objectives
 • Value to the Business
 • Policies/Principles/Basic Concepts

Module 16: Financial Management (FM) Part 2

 • Activities
 • Roles
 • Triggers, Inputs/Outputs & Interfaces
 • Metrics
 • Challenges & Risks
 • Exercise: Cost Model for Desktop Deployment

Module 17: Demand Management (DM) Part 1

 • Purpose & Objectives
 • Value to the Business
 • Policies/Principles/Basic Concepts
 • Activities

Module 18: Demand Management (DM) Part 2

 • Roles
 • Triggers, Inputs/Outputs & Interfaces
 • Metrics
 • Challenges & Risks

Module 19: Business Relationship Management (BRM) Part 1

 • Purpose & Objectives
 • Value to the Business
 • Policies/Principles/Basic Concepts

Module 20: Business Relationship Management (BRM) Part 2

 • Activities
 • Roles Triggers, Inputs/Outputs & Interfaces
 • Metrics
 • Challenges & Risks
 • Exercise: Melchester PBAs/UPs

Module 21: Governance & Organizations Part 1

 • Governance Basics
 • Governance Framework
 • Service Strategy & Governance

Module 22: Governance & Organizations Part 2

 • Organizational Development
 • Organizational Departmentalization
 • Organizational Design

Module 23: Implementation & Technology Part 1

 • Implementing Service Strategy
 • Strategy Implementation via the Lifecycle
 • Strategy Impact on Lifecycle Phases

Module 24: Implementation & Technology Part 2

Service Automation

Service Interfaces

Các bài viết liên quan

Leave a Comment (0) ↓