Tin Tức

ITIL Service Transition

TỔNG QUAN

Khóa học ITIL Service Transition cung cấp kiến thức tập trung trong những chủ đề mới và chủ đề được sửa đổi trong ITIL® 2011. Khóa học hướng tới những học viên đang làm việc trong lĩnh vực Service Transition (ST) , cần những kiến thức sâu rộng hơn về khái niệm, quy trình và các hoạt động liên quan đến trách nhiệm quản lí, làm sao để sử dụng chúng đế cung cấp dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Khóa học cũng tập trung vào các khía cạnh quản lý và kiểm soát môi trường điều hành. Khóa học này có một số đề mục và các bài tập hỗ trợ để củng cố các kiến thức.

THỜI LƯỢNG

3 ngày

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Kết thúc khóa đào tạo, học viên có khả năng:

 • Phân biệt được Vòng đời dịch vụ và Quản lý dịch vụ: Hiểu Vòng đời dịch vụ và các mục tiêu và giá trị kinh doanh cho từng giai đoạn trong vòng đời; hiểu rõ, nhuần nhuyễn “dịch vụ” và có thể giải thích các khái niệm về quản lý dịch vụ.
 • Diễn giải được nguyên tắc cơ bản của Service Transition: hiểu các nguyên tắc và hướng dẫn thông dụng mà có ảnh hưởng đến kết quả của quá trình ST với trọng tâm tập trung vào việc quản lý kế hoạch, xây dựng, kiểm tra và vận hành.
 • Giải thích quy trình ST: biết được khía cạnh quản lý và giám sát của quá trình ST. Thảo luận về vai trò và trách nhiệm, thách thức, yếu tố thành công và rủi ro với mỗi quy trình. Những quy trình:

+ Lên kế hoạch và hỗ trợ Chuyển giao

+ Quản lí thay đổi

+ Quản lý cấu hình và tài sản dịch vu

+ Quản lý quy trình phát hành và vận hành

+ Xác nhận dịch vụ và kiểm tra

+ Đánh giá các thay đổi

+ Quản lý kiến thức

 • Tổ chức ST: Hiểu được vai trò và ảnh hưởng của quản trị đến việc cung cấp các dịch vụ phù hợp và đầu vào trong tất cả giai đoạn của Vòng đời, quản lý con người thông qua hoạt động chuyển giao, cải tiến hoạt động chuyển giao
 • Hiểu được kĩ thuật và biết vận hành: hiểu được vai trò của kĩ thuật trong ST và biết khái niệm đó ảnh hưởng lớn như thế nào vào quy trình/chức năng vận hành ST

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn về Khóa học ITIL Service Transition cũng như các khóa đào tao khác dành cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ: vn.training@eccinternational.com.

Chương trình ITIL Service Transition là sự kết hợp giữa phương pháp thuyết giảng, nghiên cứu tình huống và làm bài tập triển khai ứng dụng những cách thức đã được đề cập trong quá trình đào tạo. Những chủ đề dưới đây là trọng tâm của khóa học.

Module 00: Course Introduction

Module 01: Exam Tips

Module 02: Service Management as a Practice Part 1

 • Components of the Service Lifecycle
 • What is a Service?
 • What Comprises Value?
 • What is Service Management?
 • A Process
 • Generic Roles

Module 03: Service Management as a Practice Part 2

 • Purpose & Objectives of Service Transition
 • Scope of Service Transition
 • Value to the Business
 • ST Inputs & Outputs
 • ST Challenges, Risks, CSFs
 • Key Concepts for Service Transition

Module 04: Exercise: ITSM and Failure

Module 05: Service Transition (ST) Policies

 • Review
 • Policies for Service Transition

Module 06: Managing ST

 • Managing Difficult Situations
 • Optimizing ST Performance
 • Technology Specific to Service Transition
 • Exercise: Writing Policy Statements

Module 07: Transition Planning & Support (TPS) Part 1

 • Overview
 • Purpose & Objectives
 • Value to the Business
 • Policies/Principles/Basic Concepts
 • Process Overview

Module 08: Transition Planning & Support (TPS) Part 2

 • Triggers, Inputs/Outputs & Interfaces
 • Metrics
 • Challenges & Risks
 • Process Roles

Module 09: Change Management (ChM) Part 1

 • Purpose & Objectives
 • Value to the Business
 • Policies/Principles/Basic Concepts

Module 10: Change Management (ChM) Part 2

 • Process Overview
 • Triggers, Inputs/Outputs & Interfaces
 • Common Metrics
 • Challenges & Risk
 • Process Roles

Module 11: Service Asset & Configuration Management (SACM) Part 1

 • Purpose & Objectives
 • Value to the Business
 • Policies/Principles/Basic Concepts

Module 12: Service Asset & Configuration Management (SACM) Part 2

 • Process Overview
 • Triggers, Inputs/Outputs & Interfaces
 • Metrics
 • Challenges & Risks
 • Process Roles

Module 13: Release & Deployment Management (RDM) Part 1

 • Purpose & Objectives
 • Value to the Business
 • Policies/Principles/Basic Concepts

Module 14: Release & Deployment Management (RDM) Part 2

 • Process Overview
 • Triggers, Inputs/Outputs & Interfaces
 • Metrics
 • Challenges & Risks
 • Process Roles
 • Exercise: Early Life Support Criteria

Module 15: Service Validation & Testing (SVT) Purpose and Objectives

 • Purpose & Objectives
 • Value to the Business
 • Policies/Principles/Basic Concepts

Module 16: SVT Testing

 • Test strategy
 • Test model
 • Types of Testing

Module 17: SVT Process

 • Process Activities
 • Triggers, Inputs/Outputs & Interfaces
 • Metrics
 • Challenges & Risks
 • Process Roles

Module 18: Change Evaluation (ChE)

 • Purpose & Objectives
 • Value to the Business
 • Policies/Principles/Basic Concepts
 • Process Overview
 • Triggers, Inputs/Outputs & Interfaces
 • Metrics
 • Challenges & Risks
 • Process Roles

Module 19: Knowledge Management (KM)

 • Purpose & Objectives
 • Value to the Business
 • Policies/Principles/Basic Concepts
 • Process Overview
 • Triggers, Inputs/Outputs & Interfaces
 • Metrics
 • Challenges & Risks
 • Process Roles

Module 20: Managing People through Service Transitions Part 1

 • Managing Communication
 • Organizational & Stakeholder Change
 • STs Role in Organizational Change

Module 21: Managing People through Service Transitions Part 2

 • Assessing Organizational Readiness
 • How to deal with Change
 • Stakeholder Management

Module 22: Organizing, Implementing & Improving Service Transition

 • Organizing for Transition
 • Generic ST Roles
 • ST Relationship with Lifecycle Phases
 • Implementing Service Transition
 • Summary

Related Post

Leave a Comment (0) ↓