Tin Tức

KIẾM SOÁT QUY TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ (SPC)

TỔNG QUAN

Khóa học Kiểm soát quy trình bằng phương pháp thống kê (SPC) làm việc với các loại đồ thị kiểm soát đặc trưng được sử dụng như một công cụ cho nhà quản lý và người lao động để giải quyết vấn đề và giám sát quy trình hiệu quả.

THỜI LƯỢNG

3 ngày

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Cuối khóa học, học viên có khả năng:

 • Hiểu được những khái niệm nền tảng của quy trình kiểm soát bằng phương pháp thống kê
 • Sử dụng những công cụ thống kê phù hợp để cải tiến chất lượng, tăng năng suất và giảm chi phí
 • Biết những đồ thị kiểm soát khác nhau và sử dụng đồ thị thích hợp cho từng quy trình

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
 • Giám đốc/ Quản lý chất lượng
 • Kĩ sư quy trình
 • Kĩ sư thiết kế
 • Giám sát và Hỗ trợ kĩ thuật

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn Khóa học Kiểm soát quy trình bằng phương pháp thống kê cũng như các khóa đào tao khác dành cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ: vn.training@eccinternational.com.

Khóa học Kiểm soát quy trình bằng phương pháp thống kê được giảng dạy kết hợp sự hướng dẫn của giảng viên, các case study và bài tập thực hành được thảo luận trong quá trình giảng dạy. Đề cương chi tiết dưới đây là những chủ đề tập trung của chương trình giảng dạy.

 • Giới thiệu về Kiểm soát quy trình bằng phương pháp thống kê
 • Process Control và Process Capability
 • Lợi ích của Đồ thị kiểm soát
 • Đồ thị kiểm soát dữ liệu dạng biến

+ Average and Range Charts

 

+ Average and Standard Deviation Charts

+ Median Charts

+ Charts for Individual and Moving Range

 • Đồ thị kiểm soát dữ liệu thuộc tính

+ The p Chart for Proportion of Non-conforming Items

+ The np Chart for Number Non-conforming items in a Lot

+ The c Chart for Number of Non-conformities in a Lot

+ The u Chart for Non-conformities per Unit

 • Lựa chọn Đồ thị kiểm soát thích hợp
 • Ứng dụng ví dụ cho Đồ thị kiểm soát thích hợp
 • Hiểu và giải thích được Process Capability và Process Performance
 • Thảo luận và ứng dụng thực tiễn

Bài viết liên quan

Leave a Comment (0) ↓