Tin Tức

OFFICAL INTRODUCTION TO CMMI V1.3 DEV

TỔNG QUAN

Khóa học CMMI – Dev 1.3 giới thiệu cho học viên mô hình CMMI và các khái niệm cơ bản của nó. Mỗi yêu cầu của mô hình CMMI sẽ được trao đổi thật chi tiết để học viên hiểu được mô hình và ứng dụng từng hoạt động vào doanh nghiệp.

Khóa học giúp học viên hiểu tốt hơn các mô hình, các khái niệm và triển khai chúng trong doanh nghiệp. Ví dụ thực tế hơn của các practice cũng được thảo luận để học viên hiểu biết thấu đáo về từng practice.

THỜI LƯỢNG

3 ngày

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Cuối chương trình, học viên có khả năng:

 • Hiểu biết tổng quan về bộ sản phẩm CMMI
 • Quen với nội dung và cấu trúc của Maturity Level từ 1 đến 5 của CMMI cũng như Capability Level từ 0 đến 3
 • Biết các nhân tố, khái niệm chính, cấu trúc mô hình trong CMMI và mối quan hệ quan trọng giữa hai đại diện
 • Nhận thức được hành vi đặc trưng của từng cấp độ phát triển
 • Biết được cách đưa CMMI vào doanh nghiệp để hỗ trợ quy trình cải tiến

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Tất cả thành viên của doanh nghiệp có trách nhiệm cải tiến quy trình và triển khai mô hình CMMI vào tổ chức

 • Thành viên nhóm cải tiến quy trình hệ thống phần mềm và nhóm cải tiến quy trình kỹ nghệ phần mềm(SEPG/EPG)
 • Kĩ sư trưởng phần mềm, kỹ sư hệ thống và Chuyên viên quan tâm đến CMMI
 • Trưởng dự án tham gia cải tiến quy trình
 • Kĩ sư tham gia cải tiến quy trình
 • QA tham gia cải tiến quy trình
 • Chuyên viên phân tích kinh doanh và cấu hình tham gia cải tiến quy trình
 • Những ai triển khai và duy trì CMMI
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn Khóa học CMMI – Dev 1.3 cũng như các khóa đào tao khác dành cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ: vn.training@eccinternational.com.

Khóa học CMMI – Dev 1.3 được giảng dạy kết hợp sự hướng dẫn của giảng viên, các case study và bài tập thực hành được thảo luận trong quá trình giảng dạy. Đề cương chi tiết dưới đây là những chủ đề tập trung của chương trình giảng dạy.

Ngày 1
 • Module 1: Giới thiệu
 • Module 2: Khái niệm cải tiến quy trình và CMMI
 • Module 3: Tổng quan về các thành phần của mô hình CMMI
 • Module 4: Model Representations and Institutionalization
 • Module 5: Product Development 1

Ngày 2
 • Module 6: Quản lí dự án
 • Module 7: Hỗ trợ tổ chức và Dự án
 • Module 8: Product Development 2
 • Module 9: Cơ sở hạ tầng cải tiến

Ngày 3
 • Module 10: Quản lý số lượng
 • Module 11: Hỗ trợ môi trường phức tạp
 • Module 12: Phối hợp các yếu tố
 • Module 13: Các bước tiếp theo
 • Module 14: Tổng kết

Related Post

Leave a Comment (0) ↓