Tin Tức

Posts Tagged Scrum vs Kanban

Phương pháp Scrum VS Phương pháp Kanban

Scrum và Kanban là hai từ thường được sử dụng thay thế cho nhau hoặc được mọi người hiểu sai nó là cặp từ đồng nghĩa. Trong thực tế, hai phương pháp Scrum và Kanban là khác nhau và thường được kết hợp với nhau Scrumkanban. Hiểu được những sự khác biệt của hai phương [...]

Xem Thêm →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →