Ecci Việt Nam - đào tạo và tư vấn
foundation course
project management
six sigma
certified business

Giới thiệu về ECCI Việt Nam

Giới thiệu về ECCI Việt Nam

ECCI Việt Nam là một công ty năng động và sáng tạo cung cấp trên 300 các loại hình dịch vụ tư vấn, đào tạo và đánh giá dựa trên hơn 30 tiêu chuẩn, kinh nghiệm thực thi hàng đầu thế giới như là CMMI, ITIL, ISO 27001, ISO 26000, Six Sigma. ECCI Việt Nam luôn đi tiên phong trong việc cập nhật những kiến thức kinh nghiệm quý báu trên toàn thế giới vào trong tất cả các dịch vụ mang đến giá trị thiết thực cho khách hàng trước cả khi họ nhận thức được những nhu cầu đó.

Tìm Hiểu Thêm Về ECCI →

Ý kiến khách hàng

Very comprehensive course to cover basis of Technology Management. Will give me great structure to work with the team to improve our management of technology service. Thanks for great teaching.

Một khóa học đầy đủ  các kiến thức nền tảng về quản lý IT. Sẽ cho tôi  cơ sở khuôn mẫu dựa vào đó  có thể làm việc với đội ngũ của chúng tôi để cải thiện  quản trị dịch vụ IT. Cám ơn khóa đào tạo tuyệt vời.

ANZ VN- ITIL Foundation V3

I got many information from ROI course. Thank you so much for sharing of Christian & ECCI for well organised.ECCI staff are friendly and proactive. Hope have chances to come back & attend many course. Regards,

Tôi có được rất nhiều thông tin trong khóa ROI này. Cám ơn tất cả các bạn vì sự chia sẻ của Christian và ECCI vì đã tổ chức. Đội ngũ nhân viên ECCI  rất năng động và thân thiện.

Holcim Vietnam- Training ROI

Great lecturer- provide us the basic & principle of Value Stream Mapping which a great tool to the company .The challenge to us will be how to apply this to our factory. Perhap will have more training course with APEX.
Bài giảng thú vị- đem đến nền tảng và nguyên tắc của Value Stream Mapping. Đây là một công cụ tốt để áp dụng vào công ty. Thách thức của chúng tôi là làm thế nào để áp dụng vào nhà máy. Có thể sẽ có nhiều khóa đào tạo với APEX.

Mainetti Co., Ltd, Vietnam. Value Stream Mapping

I know the 6σ for the long time about 4 years ago, but now I learn many new and important knowledge in this course. I think I can improve many methods in my job. Totally, this course is so good (the professional trainer, with the good facilities,…) Thank for ECCI.

Tôi biết đến 6σ được một thời gian dài – 4 năm về trước, nhưng bây giờ tôi học được rất nhiền kiến thức mới và quan trọng thông qua khóa đào tạo này. Tôi nghĩ tôi có thể cải thiện các phương pháp trong công việc của tôi. Về tổng thể, khóa học này rất tốt(giảng viên chuyên nghiệp, với trang thiết bị tốt,…) Cám ơn ECCI.

Coca Cola Vietnam-Six Sigma Yellow Belt

Khóa học hôm nay để cho tôi nhiều ấn tượng tốt về ECCI, training team chuẩn bị training rất là chu đáo và facilitator rất tận tình. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ thầy cũng như các anh chị tham gia.

This course give me good impression about ECCI, training team are well prepared for the training and the facilitator is enthusiastic. I have learned a lot from the trainer and other participants.

Far East Medical Vietnam Limited

Beyond my expectations!! Trên cả sự mong đợi của tôi!!

ITIL V3 Foundation Course Participant

Tin tức mới